Tütünsüz Baba
top
logo

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

                                             TÜTÜNSÜZ BABA (RIDVAN-İ AHMET BEY)

   

 Tütünsüz Baba Türbesi, Edirne Defterdarı ve aynı zamanda şair olan Rıdvani Ahmet Bey için 1519 yılında inşa ettirilmiştir.  

    Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Tütünsüz Baba Türbesinden şöyle bahsetmektedir: “Ağaç pazarında Tütünsüz Sultan, hala cesedi mezarı içinde, bir sedir üzerinde pembe beyaz taze bir na’aş olarak yatar. Tekkesi içindeki türbesinde bulunmaktadır. Daima saç ayaklarını kurup, üzerlerine kazanları oturtup ateşsiz yemek pişirdiğinden adı, Tütünsüz Baba kalmıştır. Hala tekkesinde nice yüz dervişi lezzetli yemeklerini yiyerek, Tanrıya yakarırlar. Acaip bir ziyaredgahtır. Ayrıca, üçler ve yediler makamı vardır. Vakfiyede öyle kayıtlıdır.”

    2006 yılına kadar metruk bir vaziyette olan türbe Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilmiştir. Bu restorasyon sırasında türbenin yıkılan kubbesi yapının mevcut beden duvarları korunarak yeniden inşa edilmiştir. İç mekanında önceden var olan ancak yanarak yok olan ahşap cenazelik katı ve sandukalar yeniden yapılmıştır.Türbenin bahçe duvarları örülerek çevre düzenlemesi ve aydınlatması yapılmış ve bulunan mezar taşları da yeniden bu hazire içine düzenlenerek yok olmaktan kurtarılmıştır.

    Türbe sandukası ile Tütünsüz Babanın makamı olarak dini inanç turizmi çerçevesinde ziyaret edilmeyi beklemektedir. Selimiye Vakıf Müzesi Müdürlüğü sorumluluğunda Salı ve Cuma günleri açılarak temizlik ve bakımı yapılmakta ve ziyarete açık tutulmaktadır. Edirne İlimizin manevi mimarlarından olan muhterem Tütünsüz Babanın Türbesi ve diğer vakıf eserleri, ecdadımızdan bize miras kalmış ortak kültür varlıklarıdır. 

 Kaynakca: Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü

 

   

   Atmed RIDVAN 

 

   Ahmed Rıdvan Edirneli olup, halk arasında Tütünsüz Ahmed Bey sanıyla tanınmıştır. Doğum tarihi bilinmeyan ve Bey şairlerden olan Ahmed Rıdvan, şiirde Rıdvani mahlasını kullanmıştır. İkinci Beyazid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni devirlerinde yaşadığı anlaşılanAhmet Rıdvan Dimetoka' da Ahmed Fakif veya Ece Köyü adıyla bir köy temlik edilmiş, oada bunu vakfederek hasılatından cüz okunmasnı vasiyet etmiştir.Vakfın Şahitleri arasında ulemadan Muslihiddin Kesteli. Muhiddin Hacı Hasanzade, Ahmed Çelebi Fenari, vüzeradan sadrazam İshak Paşa, Davud Paşa ve hazinedarbaşı Hacı Muslihiddin bin Abdullah da vardır. Başlangıçta 3184 akçelik geliri olan ve XVI. asır sonlarında Edirne'nin Ada nahiyesine bağlı bulunduğu anlaşılan bu köyün hasılatının da 9597 akçe ye çıktığı görülmektedir. Kendisine "Defterdar-ı Köhne" de denirdi. Tezkire yazarlarından Latifi kendisinden sözederken: "Söz meydanında sancak çekerdi. Büyük tıınar sahiplerindendi." ifadelerini kullanır.  

   Klasik edebiyatıınızın en büyük tenkidçilerinden Latifi, Ahmed Rıdvan'ın çok sayıda şiiri bulunmasına rağmen bu şiirlerin edebi değerinin olmadığını ileri sürerek, "sadece vezinli sözler söyleyen biridir, şiirlerinin, ifade ve üslübunun tadı tuzu yoktur. Defter ve divanın, kısacası bütün şiirlerinin yüzü suyu birkaç beyttir." der. Latifi'nin bu olumsuz kanaatlerine Hasan Çelebi de katılmaktadır. Bir başka tezkire yazarı Edirneli Sehi Bey'e göre de Nizami'nin Hamse'sini Türkçe' ye çevirmiştir. Sehi Bey, Ahmed Rıdvan'ın mes nevilerini gazellerinden daha güzel ve değerli bulur.

   Eserlerinden anlaşıldığına göre şair, h.906/m.l500 tarihinde Moton Seferi'ne katılmış ve kaleye sancak dikmiştir.Yine İkinci Bayezid'e sunduğu bir kasideden Karahisar, Hamid, Teke, Karaman ve Ankara sancak beyliklerinde bulunduğu anlaşılmaktadır. İkinci Bayezid'in şehzadelerinden şehzade Ahmed ve şehzade Selim arasında cereyan eden taht mücadelelerinde şehzade Ahmed'in yanında yer alması ve şehzede Selim'in de tahta geçmesi üzerine görevine son verilmiştir. Ünver,şairin muhtemelen 1528-1538 tarihleri arasında Edirne'de vefat ettiğini ileri sürmektedir. Yine kaynaklar şairin Edirne'de Ağaçpazarı semtinde bir tekke ilemedresesinin bulunduğunu, türbesinin de aynı semtte olduğunu kaydederler. 

 

 

Eserleri  

 

 1 . Divan: Gazel, kaside. mesnevi, terkib-i bend ve kıt'a olmak üzere toplam1044 şiir ile 68 beyitten ibaret bir eserdir.  

 

 2. Leyla vü Mecnun : Ahmed Rıdvan'ın bu mesnevisi yaklaşık 4250 beyt civarındadır. Nizami'nin Leyla vü Mecnun adlı eseri esas alınmış, Hatifi'nin eserinden de istifade edilmiştir. Eserin yazılış tarihi 1499-1502 yıllarıdır. (Eserin bir yazma nüshası Atatürk Üniversitesi Ktp. A Sırrı Levend Yazmaları No:414' de bulunmaktadır.)  

 

 3. İskendername : Ahmedi'nin aynı adlı eserinden faydalanılarak 1499 yılında kaleme alınan bu eser, yaklaşık 8300 beyit civarındadır. (DTCF.M.ÇOI1.B.20, Atatürk Ün iv. A.S.Levend Yazmaları 369/3) 

 

4. Husrev ü Şirin: Şeyhi ve Nizami'nin aynı ismi taşıyan eserlerinden faydalanılarak hazırlanan bu eser, 6300 beyt civarında olup 1502 yılında tamamlanmıştır. (Atatürk Üniv. A.S.Levend Yazmaları. 369/4)  

 

5. Mahzenü'l-Esrar : Nizami'nin aynı adı taşıyan mesnevisinin tercümesi olan bu eser, dini, ahlaki ve tasavvufi özellikler taşır. (Atatürk Üniv. A.S.Levend Yazmaları 369/1)

  

6. Heft-Peyker : Ahmed Rıdvan'ın bu eseri ise Nizami'nin Behram-name adlı mesnevisinin tercümesidir. 4174 beyitlik bu eser, muhtemelen 1511-1512 yıllarında yazılmıştır. (Atatürk Üniv. A.S. Levend Yazmaları. 369/2)  

 

7. Rıdvaniyye : 1508-1509 tarihlerinde tamamlanan bu mesnevi, 1743 beyitten ibaret olup, dini, ahlaki nitelikli bir eserdir. (Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud 3330) Ahmed Rıdvan'ın bu eserleri dışında 104 beytlik bir Kaside-i Bür'e Tercümesi (Süleymaniye Ktp. Fatih 5427,Sül.Ktp. Laleli 3733, Sül. Ktp. Lala İsmail 728) ile devrin şiir mecmualarında manzumeleri bulunmaktadır. 

 

Kaynakca  : Başlangıçtan Günümüze Edirne Şairleri, Yrd. Doç.Dr. Rıdvan CANIM

 

 


bottom

Powered by Joomla!. Design by: free joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.

aydın escort aydın escort balıkesir escort balıkesir escort bandırma escort bandırma escort manisa escort manisa escort marmaris escort marmaris escort nevşehir escort nevşehir escort niğde escort niğde escort